Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm B

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm B

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm B

[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 24 Thường Niên – Lễ 9h00

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B

12