Lời Chúa

[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B – Lễ 9h00

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 28 Thường Niên, năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 28 Thường Niên, năm B