Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2020 (Khóa IX)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa IX (2020) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày thứ hai 17/02 và dự kiến kết thúc vào ngày 20/06/2020.

Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau:

+ Khóa dự tòng: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ hai và thứ tư.
+ Khóa hôn nhân: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ sáu.

Xin ghi danh tại văn phòng giáo xứ trước ngày 15/02/2020. Đăng ký trễ xin vui lòng học khóa sau.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng