Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong nghi thức Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa, thứ Sáu tuần thánh ngày 10.04.2020.

Nguồn: WGPSG