Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2020 (Khóa X)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa X (2020) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng khai giảng vào thứ sáu 7/8/2020 và dự kiến kết thúc vào ngày 07/12/2020.

Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau:

+ Khóa dự tòng: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ hai và thứ tư.
+ Khóa hôn nhân: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ sáu.

Xin liên hệ với văn phòng giáo xứ ghi danh trước ngày 01/08/2020. Đăng ký trễ xin vui lòng học khóa sau năm 2021.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng