Linh Mục Phụ Trách

Linh Mục Quản Xứ

Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Linh Mục Chánh Xứ
 • Năm sinh: 1970
 • Năm Linh mục: 2003
 • Chức vụ: Chánh xứ
 • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, hạt Tân Định (2016)

Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín

Linh Mục Phụ Tá
 • Năm sinh: 1984
 • Năm Linh mục: 2019
 • Chức vụ: Phụ tá
 • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, Hạt Tân Định (2019)

Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh

Linh Mục Phụ Tá
 • Năm sinh: -
 • Năm Linh mục: -
 • Chức vụ: Phụ tá
 • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, Hạt Tân Định (2018)