Linh Mục Phụ Trách

Linh Mục Quản Xứ

Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Linh Mục Chánh Xứ
 • Năm sinh: 1970
 • Năm Linh mục: 2003
 • Chức vụ: Chánh xứ
 • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, hạt Tân Định (2016)

Phêrô Ngô Lập Quốc

Linh Mục Phụ Tá
 • Năm sinh: 1977
 • Năm Linh mục: 2011
 • Chức vụ: Phụ tá
 • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, Hạt Tân Định (2016)

Đaminh Phạm Khắc Duy

Linh Mục Phụ Tá
 • Năm sinh: 1977
 • Năm Linh mục: 2013
 • Chức vụ: Phụ tá
 • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, Hạt Tân Định (2015)

Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh

Linh Mục Phụ Tá
 • Năm sinh: -
 • Năm Linh mục: -
 • Chức vụ: Phụ tá
 • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, Hạt Tân Định (2018)