Thứ Sáu. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính.

1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

Read More