Thứ Ba. THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

Read More