Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh. Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng.

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Read More