Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Hr 9,24-28;10,19-23); Lc 24,46-53.

Read More