Thứ Sáu. LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính.

Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Read More