Thứ bảy. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Bài đọc: Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12.

Phúc Âm: Luca 1,26-38.

Bắt đầu - Kết thúc

Th12 08, 2018

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ