Lời Chúa Năm B

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Bài giảng thiếu nhi: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Suy niệm Lời Chúa: Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

Bài giảng thiếu nhi: Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 Thường Niên, năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 32 Thường Niên, năm B

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 Thường Niên, năm B

123