Lời Chúa Giuse Đinh Tất Quý

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A – Lễ Chúa Ki-tô Vua

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A – Lễ Chúa Ki-tô Vua

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A