Lời Chúa

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật – Lễ Thánh Gia Thất

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Giáng Sinh

Bài giảng thiếu nhi: Lễ Giáng Sinh

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, năm C

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm C

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm C

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm C