• Ngày sinh: 15/11/1953
  • Nơi sinh: An Giang
  • Địa chỉ: 214/37 Vạn Kiếp, P.3, Bình Thạnh
  • Trình độ: 12/12
  • Nghề nghiệp: Hướng dẫn sinh hoạt cộng đồng
  • Chức vụ: Thư ký 2 HĐMV kiêm phụ trách Hướng Đạo Công Giáo Tân Định