Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

06 Th9
0

Vui tươi vì Chúa đồng hành

06/09 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”. Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa ...

Xem thêm...
05 Th9
0

Kẻ chinh phục con người.

05/09 – Thứ năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên ...

Xem thêm...
04 Th9
0

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

04/09 – Thứ tư tuần 22 thường niên. “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ...

Xem thêm...
03 Th9
0

Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

03/09 – Thứ ba tuần 22 thường niên – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
02 Th9
0

Tin mừng của Chúa Giêsu

02/09 – Thứ hai tuần 22 thường niên. “Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”. Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
01 Th9
0

Nhắc lên – Hạ xuống

01/09 – Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C. “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Xem thêm...
31 Th8
0

Trung tín và sáng kiến

31/08 – Thứ bảy tuần 21 thường niên. “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
30 Th8
0

Chờ đợi Chúa Giêsu

30/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên. “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ ...

Xem thêm...
29 Th8
0

Cái chết của một tiên tri

29/08 – Thứ Năm tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Lời Chúa: Mc 6, 17-29 ...

Xem thêm...