Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

08 Th9
0

Cuốn sách một chữ

08/09 – Thứ bảy tuần 22 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. “Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”.Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con ...

Xem thêm...
07 Th9
0

Vui tươi vì Chúa đồng hành

07/09 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”. Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa ...

Xem thêm...
06 Th9
0

Bỏ hết mọi sự mà theo

06/09 – Thứ năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên ...

Xem thêm...
05 Th9
0

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

05/09 – Thứ tư tuần 22 thường niên. “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ...

Xem thêm...
04 Th9
0

Đấng Thánh của Thiên Chúa

04/09 – Thứ ba tuần 22 thường niên. “Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy ...

Xem thêm...
03 Th9
0

Tin mừng của Chúa Giêsu

03/09 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ. “Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp ...

Xem thêm...
02 Th9
0

Giới răn Thiên Chúa – tập tục phàm nhân

02/09 – Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B. “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

Xem thêm...
01 Th9
0

Trung tín và sáng kiến

01/09 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên. “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
31 Th8
0

Chờ đợi Chúa Giêsu

31/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên. “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ ...

Xem thêm...
escort istanbul escort