Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

03 Th11
0

Khiêm tốn hạ mình

03/11 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 30 thường niên. “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà ...

Xem thêm...
02 Th11
0

Sự sống đích thực bên Chúa

02/11 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 30 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. “Ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 6, 51-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân ...

Xem thêm...
01 Th11
0

Phúc thay!

01/11 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 30 thường niên – CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân. “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
31 Th10
0

Cửa hẹp

31/10 – Thứ Tư tuần 30 thường niên. “Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. Lời Chúa: Lc 13, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng ...

Xem thêm...
30 Th10
0

Nước Thiên Chúa

30/10 – Thứ Ba tuần 30 thường niên. “Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”. Lời Chúa: Lc 13, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so ...

Xem thêm...
29 Th10
0

Đừng giả hình

29/10 – Thứ Hai tuần 30 thường niên. “Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?” Lời Chúa: Lc 13, 10-17 Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy ...

Xem thêm...
28 Th10
0

Chúa Giêsu chữa người mù Giêricô

28/10 – Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên năm B. “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với ...

Xem thêm...
27 Th10
0

Nếu không ăn năn hối cải, thì…

27/10 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Khi ấy, có những kẻ thuật lại ...

Xem thêm...
26 Th10
0

Dấu chỉ của thời đại

26/10 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. “Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?” Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân ...

Xem thêm...