09/03 – Thứ Bảy sau lễ Tro.
“Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Lời Chúa: Lc 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài.

Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, Cha đã sai các môn đệ đến nơi tận cùng trái đất, giữa những người không biết Cha và những người từ chối thông điệp yêu thương của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay với mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, để cầu xin cho các cộng đồng Ki-tô hữu, đặc biệt là các Ki-tô hữu đang bị bách hại, cảm thấy mình đang theo sát Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, you send your disciples to the ends of the earth, among those who do not know you, and among those who reject your loving message. I offer this day, all my thoughts, words and deeds that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Việc làm phúc bố thí giúp chúng ta nhận ra mọi người xung quanh là anh chị em chúng ta, và giúp chúng ta nhận biết rằng những gì chúng ta đang sở hữu chẳng bao giờ là của riêng chúng ta.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp con biết khám phá ra những cách thức mới để làm phúc bố thí trong mùa Chay này.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Almsgiving helps us to recognize our neighbor as our brother or sister, and to acknowledge that what we possess is never our’s alone.” (Pope Francis) Lord, help me to discover new ways to give alms this Lenten season.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con tìm đến với Ngài, lạy Chúa. Xin giúp con biết tận dụng thời gian trong cuộc sống này để trở nên chứng nhân trung thành cho Tin Mừng, không nuôi dưỡng lòng hận thù hay giận dữ, nhưng biết gieo những hạt giống của tình yêu và hòa bình trong cộng đoàn của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I turn to you, Lord. Help me to use the time I have on this earth to be a faithful witness to the Gospel, not harboring hate or anger, but sowing seeds of peace and love in my community. Hail Mary

08/03 – Thứ Sáu sau lễ Tro.
“Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”.

Lời Chúa: Mt 9, 14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?”

Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, ngay lúc khởi đầu ngày mới hôm nay, con ngước nhìn lên Cha như Cha cũng trìu mến nhìn con vậy. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, đặc biệt là các Ki-tô hữu đang bị bách hại, cảm thấy mình đang theo sát Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, at the beginning of a new day I look to you as you look at me. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month, that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Việc giữ chay làm cho chúng ta thêm nhạy bén cùng chú tâm hơn vào Chúa và anh chị em xung quanh, và nhắc chúng ta nhớ rằng chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn cơn đói khát của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì món quà là việc chay tịnh Chúa ban, mặc dù thỉnh thoảng thực hiện nó thật khó khăn với con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Fasting makes us more alert and attentive to God and our neighbor, and reminds us that he alone can satisfy our hunger.” (Pope Francis) Thank you, Lord, for the gift of fasting, even though it may often be difficult.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con xin một lần nữa đặt bản thân con trong ánh nhìn yêu thương của Chúa. Liệu rằng những người gặp con hôm nay đã nhìn thấy Chúa hay chưa? Những người yêu cầu con giúp đỡ đã cảm nhận được tình yêu của Chúa hay chưa? Đối với những người đang khó khăn, con đã biết mang cho họ sự an ủi của Chúa hay chưa? Lạy Chúa, xin giúp con lớn lên trong tình yêu và cho con can đảm trở thành nhân chứng trung thành của Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the evening fades to night, I once again put myself under your loving gaze. Did those who meet me, see you? Did those who asked me for help, feel your love? To those who suffer, did I bring your consolation? Help me grow in love, Lord, and give me the courage to be a faithful witness to you. Hail Mary

07/03 – Thứ Năm sau lễ Tro.
“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”.

Lời Chúa: Lc 9, 22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha trên trời của con ơi, khi xưa Cha đã sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Cha đã sai họ đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, và việc sai đi này nhiều lúc đã khiến các Ki-tô hữu phải chịu bách hại vì đức tin của họ. Lạy Cha, vì thế, con xin dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những ai đang bị bách hại, để họ cảm nhận được rằng họ đang sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, the Lord sends his disciples to proclaim the Gospel to all the peoples of the earth. He sends them as lambs in the midst of wolves and this sometimes causes Christians to be persecuted for their faith. For these your children, Lord, I offer you my day that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Trong Bí Tích Hoà Giải, chúng ta tìm được con đường quay trở về với Thiên Chúa, và tái khám phá lại ý nghĩa của cuộc sống.” (ĐGH Phanxicô) Nhờ bàn tay giàu lòng thương xót của Ngài, lạy Chúa, xin dẫn chúng con trở về với Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“In the Sacrament of Reconciliation we find our way back to the Lord, and rediscover the meaning of life.” (Pope Francis) Lead me, Lord, back to you through your merciful hands.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, lạy Chúa, con gẫm suy về sự hiện diện của Ngài. Con có trung thành với Chúa trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của con không? Xin Chúa chữa lành trái tim con, và gợi lên trong con lòng yêu mến giới răn của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I contemplate your presence. Was I faithful to you in my thoughts, words and deeds? Heal my heart, Lord, and infuse in me a love of your law. Hail Mary

06/03 – Thứ Tư LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt.
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.

Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin giúp con khởi đầu hành trình của Mùa Chay Thánh năm nay bằng việc đến thật gần với trái tim Cha, lắng nghe tiếng Cha và mở rộng vòng tay với những ai đang cần đến con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, help me to begin this journey of Lent close to your Heart, listening to your Word, and open to those in need. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa, trong sự quan phòng của Ngài, hằng năm ban cho chúng ta Mùa Chay như một cơ hội để chúng ta quay trở về với Ngài trọn cả con tim và trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho Mùa Chay năm nay trở thành thời gian đổi mới đời sống thiêng liêng của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God in his providence offers us the season of Lent each year as a chance to return to Him with all our hearts and in every aspect of our lives.” (Pope Francis) May this Lent be a time of spiritual renewal in my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm tràn về, con hồi tâm nhìn lại lương tâm mình. Liệu có khi nào con chối từ cơ hội trở nên ánh sáng cho người khác không? Con có trốn tránh ai đó, và chẳng muốn làm một việc bác ái cho họ chăng? Xin tha thứ cho con, Chúa ơi. Trái tim con cần Ngài, cần tình yêu bao la của Ngài để dạy cho con biết cách yêu thương tha nhân mà không mong chờ đáp lại. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky rises, I examine my conscience. Were there any times when I refused to be a light to others? Did I avoid certain people, not wanting to be charitable? Forgive me, Lord. My heart needs you and your boundless love to teach me how to give oneself to others without reserve. Hail Mary

05/03 – Thứ Ba tuần 8 thường niên.
“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới dưới ánh nhìn yêu thương trìu mến của Cha. Xin giúp con mang tình yêu ấy đến với những người con gặp gỡ hôm nay. Con cũng xin dâng lên Cha ngày sống của con để cầu nguyện cho cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng là những người đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day underneath your loving gaze. Help me to bring that love to those I meet today. I also offer to you this day that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Với quá nhiều việc phải làm, chúng ta dễ dàng sao lãng việc thực sự quan trọng: đó là đời sống thiêng liêng của chính mình và mối tương quan của ta với Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy dừng lại và dành thời gian để cầu nguyện.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, ngay cả khi con rất bận rộn, con cũng sẽ dành thời gian cho Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“With so much to do, we often neglect what is really important: our spiritual lives, and our relationship with God. So let’s stop and take time to pray!” (Pope Francis) Even when I am busy, Lord, I will make time for you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay, đặc biệt vì Ngài đã ban cho con những cơ hội để con có thể chia sẻ những điều tốt lành của Ngài gửi đến cho con. Xin ban cho con một trái tim tinh tuyền và một thần trí kiên vững. Xin cho con cảm nhận được niềm vui tình yêu của Ngài, nhờ đó con có thể đem tình yêu ấy đến cho những người con gặp gỡ. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you for this day, Lord, especially for the opportunities of sharing the good things that you have given me. Grant me a pure heart and a firm spirit. Make me feel the joy of your love so that I can give it to every person I meet. Hail Mary

04/03 – Thứ Hai tuần 8 thường niên.
“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.

Lời Chúa: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.

Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó.

Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, một ngày mới mở ra cho con tình yêu vô biên của Cha. Xin giúp con mở lòng để trao phó chính mình cho Cha trong từng biến cố cụ thể và bình dị hằng ngày. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, lẫn niềm vui cả nỗi buồn để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Goodness, a new day opens me to your boundless love. Help me to open myself to you, in the concreteness and simplicity of everyday events. I offer this day, all my joys and sufferings, for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Dù cho đôi khi ngọn lửa bác ái dường như tắt lịm trong trái tim chúng ta, nhưng nó chẳng bao giờ lụi tàn trong trái tim Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin làm mới lại trong con tình yêu chân thành dành cho những người bên cạnh con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If sometimes the flame of charity seems to die in our hearts, it never dies in the heart of God!” (Pope Francis) Renew in me, Lord, a sincere love of my neighbor.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trước khi chìm vào giấc ngủ, con hồi tâm nhìn lại ngày sống đã qua trong ánh sáng của Chúa, và con nhận ra rằng biết bao lần con phớt lờ những dấu chỉ tình yêu của Chúa. Xin giúp con ngày càng nhạy bén hơn với các dấu chỉ tình yêu của Ngài để con diễn tả những dấu chỉ yêu thương đó cho những người con gặp gỡ với tâm hồn rộng mở. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Before falling asleep I review my day again in your light, Lord, and I realize all those times that I have ignored the signs of your love. Make me ever more sensitive to recognizing them and expressing them openly to those I encounter. Hail Mary

03/03 – Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C.
“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”.

Lời Chúa: Lc 6, 39-45

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, con xin dâng lên Cha ngày Chúa Nhật hôm nay để cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì bị bách hại về đức tin. Con cũng hiến dâng Cha mọi thời khắc hôm nay để xin cho mọi người có quyền tự do sống niềm tin của mình trong vui tươi và xin xóa tan đi nạn phân biệt đối xử xảy ra giữa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, today I offer you this Sunday for those who suffer because they are persecuted for their faith. I dedicate to you every moment of this day to recognize the right to live one’s faith joyfully and without discrimination. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy học để nhận ra rằng: Điều gì để lại dấu ấn tốt lành và lâu dài trong lòng chúng ta, ấy là những điều đến từ Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy đến và ngự trị trong trái tim con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us learn to recognize that which leaves a good and lasting mark on our hearts, knowing that it comes from God.” (Pope Francis) Come, Lord, dwell within my heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi mặt trời khuất bóng, lòng con ngập tràn niềm tri ân bởi ngày hôm nay Ngài gần gũi bên con và đổ tràn niềm vui trong con. Xin giúp con ý thức hơn, cụ thể hơn về sự hiện diện của Ngài, ngỏ hầu mỗi người gặp gỡ con đều có thể hưởng nếm tình yêu của Chúa được tỏa ra từ nơi con. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, Lord, I have a heart full of gratitude for this day, in which your closeness has filled my life with joy. Help me to be more and more aware of your presence, so that every person I meet can enjoy your love that shines out from me. Hail Mary

02/03 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 7 thường niên.
“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”.

Lời Chúa: Mc. 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ.

Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng.

Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, hôm nay, xin Cha ban sức mạnh cho con, để con đủ sức chịu đựng mọi cuộc bách hại tác động đến đức tin của con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, grant to me strength this day, so that, I may be able to suffer well any persecution on account of my beliefs. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa là Đấng mà chẳng ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, vẫn dùng bạn và tôi để giúp đỡ những anh chị em của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin làm cho con nên khí cụ bình an của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God, who cannot be outdone in generosity, still uses you and me to help our brothers and sisters.” (Pope Francis) Lord, make me an instrument of your peace.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa khép lại, con hồi tâm nhìn về ngày sống của mình, và thực sự nhận ra rằng, con đã bước đi thật gần cùng Ngài trong suốt ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con nghĩ rằng con có thể tự bước đi một mình, nhưng xin làm cho con trở nên chứng nhân cho mọi người về sự hiện diện của Chúa trong đời con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I dwell upon my day and the reality that I have walked through this day with you, Lord, by my side. Never let me think that I can walk alone, but let me witness to all of your presence in my life. Hail Mary

01/03 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 7 thường niên.
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Lời Chúa: Mc. 10, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ.

Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”.

Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày thứ sáu đầu tháng hôm nay, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng, con xin dâng ngày sống của con với bao niềm vui và cả những đau khổ, để cầu nguyện cho các cộng đồng Kitô hữu, cách riêng là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, today on this first Friday of the month, the World Day of Prayer for the Pope’s Intentions, I offer my day, all its joys and sufferings, that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi bạn gặp gỡ tha nhân trong Chúa, chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ làm cho bạn nhiều điều ngạc nhiên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ở lại với con hôm nay và giúp con nhìn thấy Chúa nơi những người mà con gặp gỡ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When you meet other people in the Lord, you can be sure God’s surprises will follow.” (Pope Francis) Stay with me, Lord, throughout this day and help me to see you in those I encounter.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, vào thời khắc cuối ngày hôm nay, con xin ở lại trong tình yêu bao la của Ngài. Con cũng nhìn lại nhiều sự kiện đã diễn ra trong ngày với tâm tình tri ân cảm tạ, khi con đáp lại tình yêu của Ngài. Ước gì những người con gặp gỡ đều có thể nhận thấy nơi con hình ảnh phản chiếu sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I dwell upon the greatness of your love, O Lord. I also look with gratitude at various events of this day when I could respond to this love. Grant that those I encounter may recognize in me the reflection of your goodness and mercy. Hail Mary