Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

10 Th9
0

Làm việc tốt ngày Sabbat

10/09 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. “Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”. Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ...

Xem thêm...
09 Th9
0

Epphata – hãy mở ra

09/09 – Chúa Nhật tuần 23 Thường Niên năm B. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ ...

Xem thêm...
08 Th9
0

Cuốn sách một chữ

08/09 – Thứ bảy tuần 22 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. “Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”.Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con ...

Xem thêm...
07 Th9
0

Vui tươi vì Chúa đồng hành

07/09 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”. Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa ...

Xem thêm...
06 Th9
0

Bỏ hết mọi sự mà theo

06/09 – Thứ năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên ...

Xem thêm...
05 Th9
0

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

05/09 – Thứ tư tuần 22 thường niên. “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ...

Xem thêm...
04 Th9
0

Đấng Thánh của Thiên Chúa

04/09 – Thứ ba tuần 22 thường niên. “Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy ...

Xem thêm...
03 Th9
0

Tin mừng của Chúa Giêsu

03/09 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ. “Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp ...

Xem thêm...
02 Th9
0

Giới răn Thiên Chúa – tập tục phàm nhân

02/09 – Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B. “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

Xem thêm...