12. Cha LOUIS EMILE POITIER (PHƯỚC)

Tiểu sử

Cha sinh ngày 17-9-1867 tại Liguières (Pháp) sang Việt Nam Truyền giáo ngày 02-01 1906.

Cha Louis Emile Poitier là vị Linh Mục người Pháp cuối cùng làm Cha Sở Tân Định. Ngài chỉ coi Họ trong một năm rưỡi và chuẩn bị giao lại cho Cha Sở Việt Nam

Lúc trước, Ngài là một sĩ quan trong quân đội Pháp, sau về làm Linh Mục và trở qua Việt Nam.

Sinh hoạt

Ngài chuyên lo an ủi, gở rối cho các gia đình giáo dân.

Các Cha Phụ tá:

  • Năm 1925 – 1927, Cha Phanxicô Trần Công Hưu.
  • Năm 1926 – 1928, Cha Andre Lê văn Quyền.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”