Giá chuộc cho muôn người

21/10 – Chúa Nhật tuần 29 thường niên – Chúa Nhật truyền giáo.
“Con Người đến để ban mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.

Lời Chúa: Mc 10, 35-45

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

  • Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng ta thấy các môn đệ dù theo Chúa vẫn không thoát khỏi sức hút của địa vị và quyền bính. Chúa Giê-su dùng dịp này để giải thích điều kiện làm lớn trong Nước Trời. Quyền bính được trao cho ai là để người đó phục vụ kẻ khác chứ không phải để tiến thân. Người nắm quyền bính tối thượng trong Giáo Hội là người “đầy tớ của mọi đầy tớ”.

Mỗi người chúng ta được mời gọi phải luôn quan tâm và phục vụ người chung quanh một cách chân thành, trước tiên là những người trong chính gia đình mình.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, chúng con vẫn muốn được quyền cao chức trọng và muốn người khác kính nể, phục vụ mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa: biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, cụ thể nơi gia đình, xứ đạo của chúng con. Amen.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày