Chúa Giêsu chữa người mù Giêricô

28/10 – Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên năm B.
“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Lời Chúa: Mc 10, 46-52

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?”

Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”.

Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

  • Suy Niệm:

Anh mù Bartimê ngồi bên vệ đường đã xin Đức Giêsu cho anh được thấy. Nhưng trước khi cất tiếng nài xin Đức Giêsu chữa lành, anh còn khẩn khoản một điều quan trọng hơn nhiều: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavid, xin thương xót tôi”. Như thế, chữa lành để được nhìn thấy chỉ là phần ngọn, mà phần gốc chính là được thương xót. Anh mù đã không sợ hãi e ngại để kêu xin lòng thương xót, bất kể những người xung quanh quát nạt bảo anh im đi.

Đức Giêsu đi vào và đi ra khỏi thành Giêncô, nhưng lòng thương xót Không bao giờ rời khỏi thành này, và lòng thương xót ấy đã hướng đến con người đau khổ nhất, một con người không có ánh sáng, chỉ ngồi ăn xin bên vệ đường và chẳng được ai để ý. “Đức tin của anh đã chữa anh”. Anh đã đã tin điều gì? Anh tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia, và hơn nữa Đấng Mêsia này là Đấng thương xót.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mổi người chúng con cũng biết khẩn khoản chạy đến với Chúa trong những lúc bóng tối bủa vây gia đình. Xin cho chúng con luôn tín thác vào quyền năng thương xót của Chúa, để gia đình chúng con vượt qua những sóng gió trần gian này.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày