Dứt khoát đi theo Chúa

07/11 – Thứ Tư tuần 31 thường niên.
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Lời Chúa: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

  • Suy niệm:

Sống trong thời đại văn minh khoa học, trước khi làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ, cân nhắc, lên kế hoạch trước. Đối với ơn Cứu Độ và cuộc sống hạnh phúc đời đời, cũng phải suy nghĩ và chuẩn bị cẩn thận, giống như người chuẩn bị xây nhà và ông vua sắp sửa đem quân ra trận. Lời Chúa chỉ dạy cách thức chuẩn bị cho Nước Trời, là dám từ bỏ tất cả những gì ngăn bước chúng ta trong đời sống làm môn đệ Chúa Giê-su. Có nhiều thứ phải từ bỏ, nhưng sự từ bỏ đau đớng nhất là từ bỏ chính mình, từ bỏ con người ích kỷ, tự kiêu tự mãn, để Chúa trở nên tất cả đối với chúng ta.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin Chúp giúp gia đình chúng con ý thức rằng muốn vào Nước Trời phải từ bỏ tính ích kỷ cá nhân, mọi sự ham muốn thế gian để sống theo Lời Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày