Làm chứng về Chúa

28/11 – Thứ Tư tuần 34 thường niên.
“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”.

Lời Chúa: Lc 21, 12-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

  • Suy niệm:

Cuối năm Phụng vụ, Hội Thánh hướng chúng ta về ngày tận thế. Qua đoạn Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu báo trước những tai hoạ sẽ xảy ra trong thời đại sau cùng: các tiên tri giả xuất hiện, chiến tranh loạn lạc, các thiên tai xảy đến, những người làm chứng cho Chúa sẽ bị bách hại. Nhưng mọi hoàn cảnh sẽ là cơ hội để người Kitô hữu
làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con.”

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp gia đình chúng con biết ghi nhớ Lời Chúa để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con luôn trung thành giữ vững đức tin và làm chứng cho Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày