Ðừng báo thù

17/06 – Thứ Hai tuần 11 thường niên.
“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

Lời Chúa: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”.

Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha yêu thương, khi ngày mới bắt đầu, con xin dâng lên Cha tất cả mọi khoảnh khắc của ngày sống. Thay cho những phản ứng lại với sự xúc phạm, con xin dâng lên Cha lòng thương xót và sự tha thứ. Của lễ nhỏ bé này con xin dâng lên để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, as I being this day I offer to you all the moments in which, instead of reacting to offenses, I will offer mercy and forgiveness. This small offering I make for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lạy Chúa, xin hãy đánh thức nơi chúng con tấm lòng ngợi khen và biết ơn đối với mẹ trái đất, và với mọi vật Cha đã tạo thành.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ đầy trong con một tinh thần luôn biết ơn.

WITH JESUS DURING A DAY

“Lord, reawaken in us a sense of praise and gratitude for our Earth, and for everything you have created.” (Pope Francis) Lord, fill me with a spirit of thanksgiving.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con nhận ra trong sự yếu đuối của mình, con không thể làm được gì nếu không có tình yêu của Chúa, ôi lạy Chúa. Xin Chúa đổ đầy ân sủng Chúa thêm một lần nữa xuống trên con, để con có thể sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa trong những ngày sống khác. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I recognize that in my weakness, I can do nothing without your love, Lord. Fill me again with your grace that I may be ready to do your will for another day. Hail Mary

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/06/TDCN-17-06.jpg