Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2019 (Khóa VIII)

,

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa VIII (2019) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày thứ hai 05/08 và dự kiến kết thúc vào ngày 11/12/2019.

Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau:

+ Khóa dự tòng: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ hai và thứ tư.
+ Khóa hôn nhân: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ sáu.

Xin ghi danh tại văn phòng giáo xứ trước ngày 03/08/2019. Đăng ký trễ xin vui lòng học khóa sau năm 2020.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng