[Video] Giáo xứ Tân Định: Chầu Thánh Thể Tất Niên

Linh mục Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng chủ sự giờ chầu Thánh Thể Tất Niên tại Giáo xứ Tân Định đêm 24/01/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: