Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô

07/04 – Thứ Ba tuần thánh.
“Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”.

Lời Chúa: Ga 13, 21-33. 36-38

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”.

Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?”

Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối.

Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về Chúa Giê-su, Ngài buồn rầu sau bữa Tiệc Ly cùng các môn đệ. “Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13,21) Những lời này gợi lên trong con điều gì? Lạy Cha, xin liên kết trái ti con với Thánh Tâm Chúa Giê-su, để con cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi và bị phản bội mà Chúa Giê-su đã phải chịu. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, và dâng những lời cầu xin của con cho những ai đang nghiện ngập. Con gọi tên những người con biết và cầu nguyện cho họ bằng những lời cầu nguyện tự phát. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today the Gospel makes us contemplate Jesus who is troubled after his last meal with his disciples, “Amen, amen I say unto you, one of you will deliver me up.” (John 13:21) What do these words provoke in me? I ask the Father to unite my heart with the Heart of Jesus to feel his feelings of abandonment and betrayal. I offer him my day, and I take in my prayers the people who suffer from addictions. I name those I know and intercede for them in a very personal way. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Sứ mạng mà Chúa Giê-su trao phó cho chúng ta là sứ mạng của lòng thương xót, một cảm giác yêu thương trắc ẩn dẫn đến các hành động cụ thể. Ngày hôm nay, điều gì làm trái tim con rung động trong các cuộc gặp mặt, những hoàn cảnh con trải qua và những thông tin con thu nhận được? Ai là người mà con muốn giới thiệu Chúa với họ? Xin hiệp nhất trái tim con với trái tim Chúa Giê-su, và làm con trở nên người tông đồ nhiệt thành cho sứ mạng của Ngài.
WITH JESUS DURING A DAY
The mission that Jesus entrusts to us is a mission of compassion which is a feeling of tenderness that results in concrete actions. On this day, what moved and touched my heart in the meetings made, the situations experienced, the information heard? Who would I like to present to the Lord? May he unite my heart with his Heart and make me an apostle available for his mission.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tìm một nơi yên tĩnh, hít thở thật sâu và khẽ nhắm mắt lại. Con nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày. Con cảm thấy mình được mời gọi làm điều gì? Con thấy mình được mời gọi trở thành ai? Con nghĩ về những việc con sẽ làm vào ngày mai, để mang con đến gần hơn với lời mời gọi đó. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…