Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ

09/04 – Thứ Năm tuần thánh. Thánh lễ Tiệc Ly.
“Ngài yêu thương họ đến cùng”.

Lời Chúa: Ga 13, 1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa.

Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành ngày Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giê-su quỳ xuống trước mặt các môn đệ, Ngài nêu gương cho các ông thấy cách cư xử với anh em mình, nhưng ông Phê-rô liền thưa: “Thầy mà rửa chân cho con sao.”, Chúa Giê-su trả lời: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” (Ga 13,8)
Lạy Chúa Giê-su, một con người nhỏ bé, một người tôi tớ, Ngài biểu lộ mẫu gương tối cao, và nuôi dưỡng con bằng chính Mình và Máu Ngài, để con có thể vững bước theo Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay, để Ngài dạy con biết trở nên bé nhỏ, một người tôi tớ theo chân Ngài. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today Holy Thursday, we celebrate in the Church the institution of the Eucharist. Jesus kneels before his disciples to show them how to behave like brothers, but Peter resists, “’You will never wash my feet.’ Jesus answered him, ‘Unless I wash you, you will have no inheritance with me.’” (John 13:8) Lord Jesus, you the little one, the servant, you show me the supreme example, and you nourish me with your Body and your Blood so that I can follow you on this path. I offer you my day, teach me to make myself small and a servant in your footsteps. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
ĐGH Phanxicô nói với chúng ta về nghi thức rửa chân trong ngày thứ Năm tuần Thánh: “Hành động quỳ xuống rửa chân nói lên rằng: ‘Thầy là người phục vụ anh em’. Và giữa chúng ta cũng vậy, chẳng phải chúng ta cũng rửa chân mỗi ngày đó sao? Nhưng điều ấy có ý nghĩa gì? Nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau…nếu Chúa muốn chúng ta phục vụ người khác, hãy cứ làm như vậy. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
Pope Francis speaks to us about the washing of the feet on Holy Thursday: “Washing the feet says, ‘I am at your service.’ And we too, among us, don’t we have to wash feet every day? But what does that mean? That we have to help each other…if he asks you for to serve others, do it. This is what Jesus teaches us.”
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua. Giờ đây, con nhìn lại cách con đã khởi đầu và kết thúc ngày sống của mình. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng vâng theo ý Chúa hay chưa? Con đã làm được điều gì để đáp lại ý chỉ cầu nguyện mà ĐGH Phanxicô đã giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu? Con có dâng đời mình và hết thảy mọi việc con làm cho Chúa không? Con nhìn lại cách sử dụng mạng internet của mình và tìm ra phương cách thích hợp để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính Mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

https://dongten.net/wp-content/uploads/2020/04/TDCN-09-04-2020-Thumbnail.png