Những lần hiện ra

18/04 – Thứ bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Lời Chúa: Mc 16, 9-15

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin.

Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy.

Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa gửi đến các môn đệ của Người với sứ mệnh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15) Hôm nay, từ “thọ tạo” gợi lên trong con sự tôn trọng đối với hành tinh này. Con có thể làm gì để trái đất hân hoan với những hành vi của con? Con sẽ tiết kiệm năng lượng bằng cách nào? Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chúa ơi, con xin dâng lên Ngài ngày sống của con, và những khát khao trong trái tim con nữa. Lạy Cha chúng con….
WITH JESUS IN THE MORNING
Let us hear the Lord’s call which sends his disciples on a mission: “Go to the whole world. Proclaim the Gospel to all of creation.” (Mark 16:15.) Today, the word “creation” evokes respect for the planet. What can I do to make the earth rejoice at my behavior? How will I save energy? It is the responsibility of all of us. Lord, I offer you my day and this desire that dwells in my heart. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Thiên Chúa, nguồn mạch của niềm vui và là lý do cho niềm hy vọng của chúng ta, đang sống nơi thành phố của chúng ta… Xin cho ân sủng và phúc lành của Ngài dẫn dắt hành trình của con trong đức tin, đức cậy và đức mến, cả những ý định ngay lành và những kế hoạch của con nhằm cứu lấy nền đạo đức và xã hội này. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng Chúa Giê-su là Thiên Chúa; hãy lặp lại lời ấy: ‘Chúa Giê-su là Thiên Chúa’. Chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng ba lần: ‘Chúa Giê-su là Thiên Chúa!’ (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“God, source of our joy and reason for our hope, lives in our cities…May his grace and his blessing support your path in faith, in charity and in hope, your good intentions and your plans for moral and social redemption. We have all proclaimed Jesus as the Lord; let us say it again: ‘Jesus is the Lord.’ Let us all say three times: ‘Jesus is the Lord!’” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con thinh lặng nơi con tim và dâng lời tạ ơn Chúa vào những phút giây cuối ngày sống, về mọi sự đã xảy ra từ đầu ngày hôm nay. Hoàn cảnh nào trở thành vấn đề của con trong hôm nay? Con trở nên ý thức hơn về những cảm xúc trong mọi hoàn cảnh. Con có thể hiện niềm hy vọng hay thất vọng, và gieo rắc nỗi thất vọng ấy cho người khác không? Điều đó cùng tùy thuộc vào việc con có xây dựng niềm hy vọng và mở ra cho thế giới này không. Làm cách nào con có thể xây dựng niềm tin cho ngày mai? Con suy nghĩ một hướng giải quyết nào đó giúp con lớn lên trong tình yêu Chúa. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Quiet your heart at the end of the day. Give thanks to God for everything that has happened since the morning. What situations was a problem for you today? Become aware of your mood in each of these situations. Do you sow hope or get discouraged and spread discouragement in others? It is also up to you to build a hopeful and open world to others. How could you build hope tomorrow? Think about a resolution that will help you grow in God’s love. Hail Mary…