Đi rao giảng Tin Mừng

22/04 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.

Lời Chúa: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng ước mong được trở thành một phần của sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa giữa thế giới.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) Tin tưởng vào Thiên Chúa có ý nghĩa gì đối với tôi? Nếu tôi gặp ngăn trở trong đức tin, tôi sẽ nhờ Ngài giúp tôi? Người là Cha của tôi và Ngài muốn trao cho tôi sự sống.

Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng toàn thể Mạng lưới này để cầu nguyện cho những người đang là nạn nhân của nghiện ngập. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..

WITH JESUS IN THE MORNING

The Pope’s Worldwide Prayer Network desires to be part of God’s loving presence in the world, “For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.” (John 3:16) What does believing in God mean to me? If I have difficulty in my faith, I will ask him to help me. He is my Father and wants to give me life. I offer him my day, and pray with the whole Network for people who are victims of addictions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Ai không chăm lo cho người trẻ, khiến họ thất nghiệp, và ai không chăm sóc người già, người ấy không có tương lai. Nếu chúng ta muốn dân tộc mình có tương lai, chúng ta phải chăm sóc người trẻ bằng cách tìm kiếm việc làm cho họ, chỉ đường dẫn lối cho họ thoát khỏi những cuộc khủng hoảng, giúp họ tiếp cận được những giá trị của giáo dục; và chúng ta phải chăm sóc người già, vì họ đem lại sự khôn ngoan cho cuộc sống này. (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY

“A people who do not take care of young people, who leave them unemployed and who do not take care of the elderly, have no future. If we want our people to have a future, we must take care of young people by looking for work for them, by looking for ways out of this crisis, by giving them the values of education; and we have to take care of the elderly who are the ones who bring the wisdom of life.” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa. Con nhìn lại những ân sủng mà con đã nhận được trong hôm nay. Ai là hiện thân của Chúa với con hôm nay? Chúa đã đến với con lúc nào qua những lời nói và hành động của con với những người thân cận? Vào cuối ngày, con ca ngợi Chúa vì những điều Ngài đã làm trong cuộc sống của con. Con có quyết tâm gì cho ngày mai? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Review the many graces you have received today. Who was the face of God for you today? When did God come to you through the words and actions of your neighbor? End the day praising God for his action in your life. What resolution do you have for tomorrow? Hail Mary…