Giáo xứ Tân Định Thông Báo

,
  1. Giáo xứ không có Thánh Lễ cộng đoàn từ 31/07/2020 cho đến khi có thông báo mới.
  2. Khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân không khai giảng trong tuần này. Ngày khai giảng sẽ được thông báo sau.