Ðền thờ tâm hồn

26/07 – Thứ Hai tuần 17 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ.
“Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy”.

Lời Chúa: Mt 13, 16-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.