Chiên Ta được sống đời đời

08/05 – CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH Năm C. – CHÚA CHIÊN LÀNH.
“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Lời Chúa: Ga 10, 27-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta.

Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.