Bài ca tạ ơn

22/12 – Thứ Năm tuần 4 mùa vọng.

“Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Suy niệm: Có thể có kinh nghiệm về Thiên Chúa không? Liệu có ai có thể nói mà không ngại ngùng rằng: “Tôi đã gặp Ngài, đã cảm nhận được tình yêu của Ngài đối với tôi”? Thưa rằng có. Kinh Thánh tràn ngập những chứng từ như thế. Đó là chứng từ của một bà An-na: “Linh hồn tôi chúc tụng Thiên Chúa…”, sau những tháng năm buồn tủi vì son sẻ, được Chúa thương nhậm lời, cho sinh hạ Sa-mu-en, vị tiên tri nói lời Thiên Chúa cho dân Ngài trong thời buổi ơn này đã trở nên hoạ hiếm. Đến lượt Đức Ma-ri-a, cảm nhận mình là tôi tá khiêm hạ của Chúa, được tràn ngập tình yêu của Ngài, đã tiếp nối lời bà Anna dệt nên lời ca “Ngợi Khen”: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” Chứng từ nối tiếp chứng từ, và Kinh Thánh trở thành bản trường ca chúc tụng Thiên Chúa.

Mời Bạn: Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người có phải là cơ hội tốt để bạn có kinh nghiệm sống thực về tình yêu của Ngài, là “Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” không ?

Chia sẻ: Thế giới đang nghèo dần đi vì thiếu kinh nghiệm về Thiên Chúa. Bạn nghĩ sao về câu nói này ?

Sống Lời Chúa: Làm một hang đá gia đình bạn để làm nơi cả gia đình cầu nguyện và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với gia đình mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, bên máng cỏ Chúa, chúng con không còn là người xa lạ trong Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng không còn là người xa lạ với nhau. Xin cho chúng con biết đón nhận và chia sẻ cho nhau ơn huệ này, nhất là cho những ai chưa một lần cảm nhận được tình yêu của vị Thiên-Chúa-làm-người ở giữa nhân loại chúng con.