Người công chính

01/04 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 5 mùa Chay.

“Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”.

Lời Chúa: Ga 11, 45-56

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

Suy niệm: Những người thù địch với Đức Giê-su đều muốn giết Ngài. Nhóm Pha-ri-sêu vin vào lý do ‘chính trị’ để biện minh cho ý đồ khử trừ Đức Giê-su: Bởi vì nếu “mọi người tin vào ông ấy” thì người Rô-ma sẽ có cớ tiêu diệt toàn dân! Lãnh đạo tôn giáo bấy giờ là thượng tế Cai-pha còn phát biểu một điều mà Phúc Âm Gio-an xác định là một lời “nói tiên tri”“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Thật bất ngờ, Đức Giê-su cũng ‘đồng quan điểm’ với họ rằng Ngài sẽ phải chết; nhưng điều khác biệt là một đàng “chỉ vì ghen tỵ” (Mc 15,10) mà họ mưu hại Ngài; còn chính Ngài, tự nguyện “vâng theo ý Cha” (Mt 26,42), Ngài đã tự hiến mạng sống mình để “làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Mời Bạn: Chúa Giê-su tự nguyện chết đi để vâng phục ý Chúa Cha; cái chết của Ngài là cái chết đem lại ơn cứu độ và sự sống cho muôn người bởi vì Chúa Cha đã cho người sống lại; cũng thế, nếu chúng ta “dìm mình trong cái chết của Người” chúng ta sẽ được sống lại trong sự sống mới với Người (x. Rm 6,4). Có rất nhiều thứ nơi chúng ta có ‘chết đi’, nghĩa là được “dìm trong cái chết của Đức Ki-tô” – đó là tính ích kỷ kiêu căng, lòng tham lam tiền của, đam mê dục vọng… – chúng ta mới có thể tham dự vào sự sống mới của Chúa và chia sẻ sự sống đó cho nhiều người.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn ‘tiêu diệt’ một ý tưởng xấu xa, một ham muốn tội lỗi trong tâm hồn mình, để luôn sẵn sàng làm theo ý Chúa để phục vụ anh chị em.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa không ưa thích lễ toàn thiêu và lễ đền tội, nhưng Chúa đã tạo cho con một thân thể. Vì thế, con thưa với Chúa: Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài” (x. Hr 10,5-7).