Mạc khải cho kẻ bé mọn

19/07 – Thứ Tư tuần 15 thường niên.

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”.

Lời Chúa: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

Suy niệm: Có thực sự là Thiên Chúa giấu mầu nhiệm Nước Trời cho bậc khôn ngoan thông thái và chỉ mạc khải cho người bé mọn hay không? Thiên Chúa cứu độ hết mọi người kia mà!!?? Phải chăng bậc khôn ngoan thông thái, những người thông minh, giỏi giang, có chỉ số IQ hơn người, họ không được phép biết mầu nhiệm Nước Trời, họ không cần được cứu độ hay sao? Khi đặt người “bậc khôn ngoan thông thái” đối lập với “những người bé mọn”, Chúa Giê-su muốn ám chỉ tới những người có địa vị, tiếng nói trong xã hội, trí tuệ đầy ắp kiến thức, thông thạo lề luật, nhưng lại không có tinh thần trẻ thơ, nghèo khó. Họ tự mãn, không cần ai và cũng chẳng cần Chúa. Vì thế, nếu họ có được Chúa mặc khải thì “họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu” (Mc 4,12; Is 6,10).

Mời Bạn: Để được mặc khải mầu nhiệm Nước Trời và nhờ đó lĩnh nhận ơn cứu độ, bạn hãy trở nên người bé mọn, nghĩa là người có tinh thần trẻ thơ, tinh thần nghèo khó. Họ chỉ có một niềm trông cậy duy nhất là Thiên Chúa. Họ sẵn sàng một tấm lòng không, nhờ đó có thể chất đầy Lời Chúa và đón nhận ơn cứu độ.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình phân định để loại bỏ ý riêng, tự mãn và để trở nên bé mọn sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con một tâm hồn biết buông bỏ mọi sự để Lời của Chúa thấm đẫm và chứa đầy trong trái tim con, hầu con nhận ra ý Chúa muốn nói với con qua từng biến cố xảy đến với con hôm nay. Amen.