Tin nhận hay không tin nhận

04/08 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. – Bổn mạng các linh mục.

“Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?”

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

Suy niệm: Chúa Giê-su không làm nhiều phép lạ tại quê hương mình chỉ vì dân làng thiếu niềm tin vào Chúa. Và lý do khiến họ không tin là vì ‘quen quá hóa nhàm,’ họ biết rõ xuất thân của Ngài là con bà Ma-ri-a và bác thợ mộc Giu-se, là những người tầm thường ở giữa họ từ bấy lâu nay. Cái nhìn coi thường ấy lại bị thiên lệch thêm vì thói ghen ăn tức ở. Người tầm thường như thế làm sao lại có thể khôn ngoan và làm được nhiều phép lạ đến vậy? Vì những thành kiến đó, họ đã không tin vào Chúa Giê-su; vì họ không tin, nên phép lạ đã không diễn ra. Thật vậy, có xoá bỏ thành kiến mới có niềm tin; và chỉ nhờ vững tin, con người mới có thể đón nhận phép lạ từ nơi Chúa.

Mời Bạn: Chúa Giê-su mời gọi bạn thể hiện niềm tin cách sống động qua những ơn Ngài ban cho bạn hay qua những người bạn gặp gỡ tiếp xúc, dù họ rất tầm thường. Khi không để những thành kiến che mờ con mắt, bạn sẽ nhạy bén nhận ra ơn Chúa và những điều tốt đẹp nơi mình cũng như nơi tha nhân. Nhờ lòng tin, bạn sẽ để Chúa tự do làm nhiều phép lạ trong cuộc sống của bạn.

Chia sẻ: Làm thế nào bạn có thể loại bỏ thành kiến để đón nhận dấu lạ của Chúa nơi chính mình và nơi tha nhân?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn chủ ý tìm ra một ưu điểm, một thiện ý nơi những người mà, theo tính tự nhiên, bạn cảm thấy ‘khó ưa’ nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con xoá bỏ thành kiến nơi mình để có thể nhìn ra điều tốt đẹp Chúa làm nơi tha nhân, và nhờ đó chúng con thêm lòng tin vào Chúa. Amen.