Nén bạc sinh lời

22/11 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”.

Lời Chúa: Lc 19, 11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát.

Vậy Người phán rằng: “Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. “Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo: “Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành”. Người thứ hai đến thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp: “Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành”. “Người thứ ba đến thưa: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng: “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời”.

“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: “Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén”. Họ tâu rằng: “Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp: “Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

Suy niệm: Chẳng lạ gì khi người đầy tớ không làm ăn sinh lợi bị thu hồi nén bạc ông chủ đã giao cho anh. Việc anh “bọc khăn, giữ kỹ” nén bạc của chủ chẳng qua là biểu hiện của sự lười biếng. Lười biếng là một trong bảy mối tội đầu, ở không, nhàn rỗi là nguồn gốc mọi sự dữ. Thật vậy, lười biếng là mảnh đất màu mỡ cho các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ngồi lê đôi mách… phát triển, gây gương mù gương xấu cho trẻ em, sản sinh lớp người ăn bám xã hội. Thói xấu này như dây tầm gửi, gây hại cho đời sống gia đình, cộng đoàn, phải được loại trừ. Trong tương quan với Thiên Chúa và người khác, qua sự kiện chôn dấu nén bạc, người lười biếng cho thấy thói ích kỷ của mình. Nén bạc không được sinh lời là hình ảnh của người chỉ biết sống, quy về mình: tài năng, thời giờ, sức khỏe, của cải, đời sống chỉ dành cho mục tiêu, sở thích của mình, không sinh thiện ích gì cho vinh danh Chúa và phục vụ người lân cận.

Mời Bạn: Bạn không thể biết chắc chắn ngày nào giờ nào Chúa gọi mình về với Ngài. Do đó, bạn cần khôn ngoan đầu tư cho Ngân hàng Nước Trời bằng tài khoản thờ phượng yêu mến Chúa, nghĩa cử quảng đại hy sinh. Đừng để “nước đến chân rồi mới nhảy.”

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm thực hành những việc bác ái yêu thương, quảng đại chia sẻ hy sinh, không có thời gian nhàn rỗi, là cội rễ mọi sự dữ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, được cộng tác làm việc với Chúa, xây đắp vũ trụ xinh đẹp, mưu ích cho nhân loại là vinh dự của con người chúng con. Xin cho  chúng con luôn chăm chỉ làm việc, xứng với địa vị của mình, góp phần làm vinh danh Chúa. Amen.