20/02 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay.

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Suy niệm: Khi dạy chúng ta kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su ban cho chúng ta một hồng ân và mở cửa cho chúng ta bước vào một mầu nhiệm. Một hồng ân: Thiên Chúa trên trời cho phép chúng ta gọi Ngài là Cha, một người Cha luôn yêu thương và tha thứ. Và một mầu nhiệm: Chúng ta được phúc gọi Chúa là Cha, đó là nhờ chúng ta được chia sẻ địa vị làm con với Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Cha trên trời. Ngài xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để chúng ta được tái sinh làm con cái Chúa. Hồng ân và mầu nhiệm đó mời gọi chúng ta đón nhận một sứ mạng: làm tất cả để “ý Cha thể hiện và danh Cha cả sáng,” đồng thời sống yêu thương, tha thứ đối với hết mọi người vì tất cả đều là anh em con một Cha trên trời.

Mời Bạn: Kinh Lạy Cha là kim chỉ nam cho cuộc sống người Ki-tô hữu: xác định lại mối tương quan Cha-con giữa Thiên Chúa với tôi và mối tương quan anh-chị-em giữa tha nhân với tôi. Mỗi việc tôi làm phải được xem xét sao cho đạt được hai tiêu chí này: thực thi ý Chúa để làm vinh danh Ngài và yêu thương tha thứ, mưu ích cho tha nhân.

Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha nhiều lần hơn trong ngày một cách sốt sắng với ý thức bạn đang tâm sự với Chúa là Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con biết cách cầu nguyện theo ý Chúa. Chúa cũng dạy cho chúng con hiểu rõ và hiểu đúng mối liên hệ giữa chúng con với Chúa Cha và với nhau.  Xin cho chúng con biết một lòng làm vinh danh Chúa qua việc thực thi giới luật yêu thuơng một cách nhiệt thành và quảng đại. Amen.