Bài giảng: Tĩnh tâm mùa chay 2024 – Ngày thứ 2 – Gx Tân Định | 27.02.2024