Xin Cha gìn giữ họ

15/05 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

“Để chúng được nên một như Ta”.

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Suy niệm: Trong thời khắc cuối cùng ở trần gian, Chúa Giê-su cầu xin cho các môn đệ điều Ngài ưu tư nhất, đó là xin cho họ được hiệp nhất, sự hiệp nhất tuyệt hảo: “được nên một trong chúng ta”, được hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi. Đó không phải là lời cầu đơn thuần theo cảm tính mà là mối ưu tư thiết yếu bởi vì đó là nguyên lý nền tảng làm nên Hội Thánh. Cũng như Thiên Chúa không phải là một Ngôi đơn độc mà là Ba Ngôi “cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền như nhau”, thì chúng ta khi được “nên một trong Ngài”, chúng ta cũng trở nên “một thân thể duy nhất, trong cùng một Thần Khí,… một Chúa, một đức tin, một phép rửa” (x. Ep 4,3-6).

Mời Bạn: Bằng mấy từ ngắn gọn “Đăng giả hội” (=lên cao thì hội tụ với nhau), cha Teilhard de Chardin đã tóm tắt viễn tượng của sự quy tụ mà Đức Ki-tô cầu xin: muôn loài được quy tụ trong Đức Ki-tô, và chính Người quy phục Thiên Chúa, Cha của Người (x. 1Cr 15,28). Quả thật, chúng ta càng ‘lên cao’, càng ‘hướng thiện’, chúng ta càng gặp nhau, và do đó, càng “nên một trong Chúa”. Nói cách khác, khi chúng ta càng sống theo thánh ý Chúa, khi “ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, lúc đó, chúng ta sẽ được “nên một trong Chúa Ba Ngôi”.

Sống Lời Chúa: Trước khi bắt tay làm bất cứ việc gì, bạn cầu xin cho mình luôn làm theo thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Xin hướng chúng con về những thực tại bền vững trên trời. Amen.