Giờ Thánh Lễ

Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00.
Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.
Các dịp lễ đặc biệt, xin vui lòng xem chi tiết bên dưới