Ban thường vụ HĐMV nhiệm kỳ 2020-2024

Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc

Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc

Chủ tịch HĐMV
Martinô Nguyễn Mạnh Lâm

Martinô Nguyễn Mạnh Lâm

Phó chủ tịch nội vụ
Phanxicô Xaviê Mai Tấn Phúc

Phanxicô Xaviê Mai Tấn Phúc

Phó chủ tịch ngoại vụ
Vincentê Vũ Đình Lộc

Vincentê Vũ Đình Lộc

Thư ký HĐMV
Gioan Baotixita Lê Đức Thái

Gioan Baotixita Lê Đức Thái

Thủ quỹ HĐMV