Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm B của Lm. Đaminh Phạm Khắc Duy

Lễ 9h00 ngày 02/09/2018 tại nhà thờ Tân Định.