• Năm sinh: –
  • Năm Linh mục: –
  • Chức vụ: Phụ tá
  • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, Hạt Tân Định (2018)