• Ngày sinh: –
  • Nơi sinh: –
  • Địa chỉ: –
  • Trình độ: –
  • Nghề nghiệp: –
  • Chức vụ: Thủ quỹ HĐMV Giáo xứ