• Năm sinh: 1970
  • Năm Linh mục: 2003
  • Chức vụ: Chánh xứ
  • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, hạt Tân Định (2016)